Make your own free website on Tripod.com

cva5461

Tiên hu*u & Medicare D

HOME
50 Nam Nhin Lai
THO*
NHAC
Vui Cuoi
Chuyen 4 phg* & Van Hoc
TAI LIEU QP - CIA - NSA - Thu Vien TT
Video-Movie-Photo-Audio
Dông - Tây Y- Thiên - Nhin doi
Xem Tu* Vi
Thu* GU*I BAN
Tiên hu*u & Medicare D
PHAN UU

 Tiền hưu  của vợ  đă  ly dị và  vợ  mới  cưới  ra sao ?  Nên mua  Medicare part B khi  cư ngụ  tại  Việt Nam hay không ? Medicare part D  ( thuốc ) có hiệu lực từ 1.1.2006 thể thức  ra  sao  ? Tiền hưu thấp liệu có được chính phủ giúp đỡ  tiền mua thuốc?

A- Tiền Hưu (SSA Retirement) 

   To qualify for an exception,... you must appear in person at the U.S. Embassy each month to receive your benefits  -- ( Coi chi tiết phía dưới )
 

- Tiên huu bông (retirement) không con han chê 6 tháng ( khi nghi huu tai VN )

Mẫu khai SSA-21 - và cách tính tiền hưu

>> Mâu khai bao SSA-21.pdf " Supplement to Claim of Person Outside the U.S." ( nhân tiên huu tai VN - co thê in ra tu trang web nay-Click vô dây )

I - Người phối ngẫu, không đi  làm, hoặc  đă  ly dị, và  có  vợ khác th́  tiền hưu của   người phối ngẫu ra sao ?
 
a) Trường  hợp sống chung: Nếu người thụ hưởng ( beneficiary) đă  được nhận tiền hưu ( SSA retirement ) th́ người phối  ngẫu  trên 62 tuổi -  hay nếu  chưa  đủ  62  tuổi th́ cần phải có con nhỏ dưới  16  tuổi .  Người  phối  ngẫu ở  một  trong  hai  trường  hợp  này  sẽ được  1/2  tiền hưu  của người  thụ  hưởng ( thí dụ, người  thụ  hưởng lănh hàng tháng $1000.00 th́ người phối ngẫu  lănh $500.00) - Nếu người phối ngẫu đi  làm mà tiền hưu trên $500 th́  nhận phần cao  hơn .
Chi  tiết  nên coi :  your spouse  và your child who is also receiving benefits

b) Trường  hợp ly dị : Nếu người  phối  ngẫu  đă  sống chung với người thụ hưởng ( beneficiary) một thời gian trên 10 năm, trên 62 tuổi, và người  phối ngẫu (cũ) không  tái giá .th́ sẽ  được  hưởng 1/2  tiền hưu của người  thụ hưởng ,Chi tiết coi nơi đây : your divorced spouse

c) Cưới  vợ  khác : Theo  như  điều  kiện đă  ghi  nơi  trên th́  người  vợ  cưới  sau  này  phải  có  con  dưới 16 ( như đă ghi  phần : a ) - Có  nghĩa  là  như thí  dụ  trên, người thụ  hưởng lănh $1000.00 USD/tháng - Th́ người  vợ đă ly dị ( và hội đủ điếu kiện ) th́ hưởng $500.00 -  C̣n cưới người  vợ  thứ  hai, mà  có  con  nhỏ,  và  đă  sống chung ít  nhất 1  năm th́ cũng được hưởng $500.00/tháng. ( Người  thụ  hưởng  vẫn nhận đủ $1000.00/ tháng , cộng $500.00 phần của người vợ thứ hai  và  con dưới 16 tuổi ).
 
Một câu hỏi được  nêu ra : Một  hưu dưỡng  viên lấy vợ  hai  tại  VN và  có  con , vậy  theo  thể thức  đặc  biệt  này  người  vợ hai  này  có  được  nhận tiền hưu  ?
 
Một chi  tiết  cần lưu ư  là  thời  gian  ly dị  với  bà  vợ  cũ, và  thời  gian sống  chung  với  bà  vợ  mới và  sinh  ra  đứa  con  phải tránh  đừng  để  nảy sinh  ra  t́nh  trạng  song  hôn ...  Luật lệ  mỗi nước  mỗi  khác, do  đấy cần trực  tiếp tham khảo với  nhân viên SSA tại  Mỹ ( nơi  thành phố cư  ngụ,) hay  tại Sứ quán tại Hà Nội hoặc Lănh sự  quán tại tpHCM .
 
Trên đây  chỉ là  những  góp  nhặt  thông tin  rất tổng  quát, chi tiết  nên trực tiếp phone đến số 1-800-772-1213. 
 

II - Làm sao để  được  biết  tiền hưu bổng sẽ được lănh  bao nhiêu ?
 
Có ba cách tính tiền hưu :
 

(Ghi chú :  Tiền hưu  là  tiền đóng  vào qũi an sinh xă hội Liên Bang khi đi làm - C̣n  tiền pension , là  tiền  đóng góp  vô hăng  xuởng, cơ quan  ḿnh làm - Tiền pension không bị chi phối bởi thể thức cấp phát đặc biệt  này )

              Thể thức báo cáo cư trú (Nếu ở VN trên 30 ngày )
 Báo cáo  sứ  quán Mỹ  về  việc  cư  trú  tại  VN
 
Qúi vị  nào  tính  cư  ngụ  lâu  dài  tại  VN  thời  cần báo cáo  ( online mà không  cần  đến  toà  Đại  Sứ  hay  ṭa  TLS Mỹ  tại  Sàig̣n . ( click  vô hàng sau )

>> Da*ng ky cu* tru ngoai nuo*c My

  B - Medicare part B ( tại VN) và  part D  

 Medicare B :  Hiện nay (2005) người  nhận Medicare p.B ( bảo hiểm y tế - khám bệnh )  phải đóng mỗi tháng  là $78.20  ( những ai  đang nhận  SSI  th́  tự động được Liên Bang và Tiểu Bang trả cho  phần này qua chương tŕnh Medicaid). 
 
Nếu đă  có  Medicare p.B, nhưng  không  muốn  nhận, th́  có  quyền từ chối để  sở SSA  không  trừ $78.20 / tháng ( trừ  ngay  vào  check hưu hàng  tháng-  giá biểu này thay đổi hàng năm )
 
Tuy  nhiên, nếu muốn xin lại th́  sẽ bi  phạt 10 %..
 
 Thí dụ cụ NVX  đang  nhận  tiền hưu  ( trên 65, đi  làm trên 10 năm) và  nhận  thẻ  Medicare p A (bệnh viện -  v́  có  đi  làm  tại  Mỹ) và  được  cấp  Medicare p B ( khám bệnh).  Cụ  về  VN  nghỉ  hưu, không  muốn nhận  Mediare p B để  khỏi phải trừ  $78.20 ( giá  biểu năm 2005 -  giá  biểu 2006 sẽ  lại  tăng ) -
 
Năm  2006  cụ NVX trở  lại  Mỹ ghi  danh xin  thẻ Mediare B.  Nếu giá biểu  Mediare p.B (2006) sẽ  là $90.00 ( thí dụ),  th́  cụ  X  sẽ  phải  đóng  hàng  tháng  là  $99  ( 90 x 10% + $90.00 ).
 
Nêu ra thí dụ  trên để những  người trong  hoàn  cảnh có  ư niệm khái quát để  so sánh  và  tự  định  đoạt .  Nên nhớ, Medicare A+B không áp dụng ngoài nước  Mỹ, và phần tŕnh bày  này  chỉ  là  góp nhặt  thông  tin  rất tổng quát ... chi  tiết cần  trực tiếp phone đến : 1-800.772. 1213  để  được  giải thích tường  tận .

  C- Medicare part D ( tiền thuốc )

Kể từ 1.1.2006 Medicare part D sẽ  bắt đầu có  hiệu  lực . Mỗi tháng phải đóng $37.00 (premium), và mơi năm đóng $250,00(deductible) . Ngoài ra :
 
a)-Medicare D chi trả tới mức $2.250.00 mà thôi
 
b)-Nếu  tiền thuốc  cao vượt  mức $5100.00  th́
medicare  sẽ tră 95% sau khi người cầm thẻ trả tới mức $5100.00 .
 
  Có  nghĩa  là  tiền thuốc dưới $2250 th́ mediare /D trả 75% -  Vượt  số $2250.00 người  cầm thẻ phảii tự trả  từ $2251 đến $5100.00 , tức  là tự  móc tiền túi trả số tiền  $2850   ($2250.00 + 2850.00= $5100.00 )  .
 
Sau khi  đă  trả lên tới con số $5100.00 / năm, sau đó  medicare mới trả tiếp các chi  phí thuốc  sau con số $5100.00 này  và  trả là 95% .
 
Mội vài chi  tiết  cần lưu ư : Không ghi danh vô part D -( thuốc)  cũng  sẽ  bị  phạt 1% ( hàng  tháng ).
 
Thí dụ :  năm 2006 cụ X về VN không ghi  danh part D , năm (5) năm sau  (2011) cụ  trở  lại  Mỹ muốn ghi  danh medicare part D, cụ  sẽ  phải đóng  premium hàng tháng là :(tính theo gia  biếu dự  trù  cho  năm 2006 là $37.00)
 
5 năm x 12 thg = 60 tháng x $37/thg = $2220.00
Tiền phạt hàng tháng sẽ  là : $2220 x 1% = $22.00
 
Kể từ  tháng 1/2011cu X phải đóng $59.00/tháng( $37.00+22.00 ) và  cụ X phải đóng suốt đời .( có  nghĩa  là  phạt  nặng hơn  là mediare B )
 
 
Trên đây  chỉ  là cóp nhặt thông tin rất tổng quát , chi tiết cần phone số : 1.800.772.1213

  D - Chương tŕnh trợ giúp tiền thuốc  đối với người  nhận tiền hưu  và  tài  sản  thấp .

Kể từ 1.1.2006 thẻ kám bệnh miễn phí  do tiểu bang phát ra ( thuộc chương  tŕnh  medicaid ) sẽ không được mua  thuốc  bằng  thẻ  này . Thay  vào  đó  kể từ  tháng sau  tháng 7.2005 các sở  welfare tại các tiểu bang sẽ có thư riêng đến nhưng ai đang  nhận thẻ Medicaid ( thẻ khám bệnh miễn phí )... (  Những ai  có  Medicare part B và  nhận thẻ Mediacaid, th́ sẽ  nhận Medicare part D  mà không phải đóng $37.00 premium hàng tháng, cũng không phải đóng $250.00 deductible).
 
C̣n trường hợp của  những  ai chưa  từng  được  nhận  medicaid, không nằm trong các  chương  tŕnh  QMB,LMB ... th́  sẽ  có  chương  tŕnh  mới, đơn từ  sẽ  được    phát  ra  vào  tháng  7 .  ( kẻ cả online application ).Đơn xin  cứu  xét   vào   Chương  tŕnh  mới  này  có  tên là :  The application For Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs.(SSA-1020)
 
Điều  kiện:
 
-Tài sản : không quá $10,000.00 ( hai vợ chồng sống chung $20,000.00
-Bảo hiểm nhân thọ ( face value ) không quá $1500.00
-Lợi tức  không quá $14,355.00 (một người, 2 vợ  chồng $19,245.00)
Những  người nằm trong  các  điếu  kiện trên th́ sẽ được  trợ  giúp  tiền thuốc ( từ 1.1.2006)
Kể từ  1 tháng 7 năm 2005 có  thể  apply online tại:
 
Cần giải thích  chi tiết , xin đơn  hay  giúp đỡ  điền đơn, gọi số  : 1.800.772.1213
Muôn  biết  thêm chi  tiết về Medicare A+B và D, gọi số 1-800-MEDICARE hay là 1.800.633.4227
 
 
  

Enter supporting content here