Make your own free website on Tripod.com

cva5461

TAI LIEU QP - CIA - NSA - Thu Vien TT

HOME
50 Nam Nhin Lai
THO*
NHAC
Vui Cuoi
Chuyen 4 phg* & Van Hoc
TAI LIEU QP - CIA - NSA - Thu Vien TT
Video-Movie-Photo-Audio
Dông - Tây Y- Thiên - Nhin doi
Xem Tu* Vi
Thu* GU*I BAN
Tiên hu*u & Medicare D
PHAN UU

   Chính sách  của Mỹ  ĺên quan đến  Việt Nam

(  Các tài liệu trong trang này save dưới  dạng PDF, nếu chưa có  dạng PDF  để  đọc - Xin quư vị  : Download the free >>  Adobe Reader to view your Adobe PDF files. )

  Á Châu, Đông Dương - Miền Bắc và Nam ViệtNam
         1954 - 1957 ( tài liệu CIA mơi công bố - font: PDF )

- Viet Nam-Lao- Dong Duong 1953

- Asia 1954

- Dien Bien Phu 1954

- Dong Duong 1955

- Mien Bac VN 1957

- Mien Nam VN 1954

- Tinh Hinh 2 mien Bac-Nam 1954

- Viet Nam 1955-1956

- Viet Nam 1956-1957

* Mỹ đồng ư để CSVN chiếm miền Nam sau khi Mỹ rút :

28,000 Pages of Documents Show Kissinger as Negotiator...(My dong y de CSVN chiem Mien Nam)

   - December 1, 2005
Tonkin Gulf Intelligence "Skewed" According to Official History and Intercepts
Newly Declassified National Security Agency (NSA)Documents Show Analysts Made "SIGINT fit the claim" of North Vietnamese Attack

 - Declassified over 140 formerly top secret documents

* Chinh sach ngoai giao cua My lien quan den Viet Nam ( 1941 - 2003)

* JFK and the Diem coup

* Intelligence and Vietnam
The Top Secret 1969 State Department Study

~~~~<>~~~~<>~~~~<>~~~~~

Tài  liệu của  C I A :

>> CIA : 174 tài liêu vê chiên tranh Viêt Nam duoc CIA công bô ngày 29.4.2005

>> CIA : Cac tai liêu liên quan dên chiên tranh Viêt Nam CIA công bô truoc dây ( trên 1500 tai liêu)

* Mậu Thân  1968  updated

Dang Nang 2.1968 ( released 2002)

TeT Mau Than ( released 1998)

Mau Than 2-68 ( released 2006)

~~~~<>~~~~<>~~~~<>~~~~
 
Thư viện các  Tổng Thống
The National Security Archive

>> Thu vien cac Tong Thong My tu TT Hoover ...

.

>> The National Security Archive

<><><><><><><><><><><><><>
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>> Tu* Dien : ANH-VIET

>> Tro vê trang chinh

 

* Tài liệu Quốc Pḥng: 
(Gravel Edition)
     Chapter 1 "Background to the Conflict, 1940-1950"
     Chapter 2, "U.S. Involvement in the Franco-Viet Minh War, 1950-1954"
 "U.S. and France in Indochina, 1950-56"

Enter supporting content here