Make your own free website on Tripod.com

cva5461

HOME
50 Nam Nhin Lai
THO*
NHAC
Vui Cuoi
Chuyen 4 phg* & Van Hoc
TAI LIEU QP - CIA - NSA - Thu Vien TT
Video-Movie-Photo-Audio
Dông - Tây Y- Thiên - Nhin doi
Xem Tu* Vi
Thu* GU*I BAN
Tiên hu*u & Medicare D
PHAN UU

1) Trao đổi ư kiến, bàn loạn, xin click ngay vô chữ DIỄN ĐÀN ghi  phía dưới.
2) Sau đó chọn  chữ: post  your comment. (viết nhỏ)  để theo dơi các đè  tài đang bàn.
3) Góp ư, phê b́nh đề  tài đă  nêu ra : click vô  chữ : reply to this comment ( phía dưới  các đề tài  đă nêu ).
4) Nêu ra  vấn đề thảo luận mới (NEW ISSUE): click vô chữ:  post a comment
5) Có thể viết kiểu chữ unicode.
6) Sau khi viết note xong, click chữ continue
7) Gửi  note đi : click  chữ post comment, coi lại note : edit comment-  hoặc hủy bỏ : cancel

Click vô đây :>DIEN DAN< 

<> Diễn Đàn ...  :
 
 **  Có  ma  hay  không có  ma, nếu  có, ma từ  đâu  mà  có ???
** Nếu có đời sống sau khi chết, th́  cần chuẩn bị  ǵ ...Vật  chất, tinh thần ???
 
*** Vật chất : Tài  sản  ( làm will hay power of attorney... ) sức  khoẻ ( khi bệnh nặng  cần life support hay  không ???)-- Có   bác  nào  đă  chuẩn bị  những  thứ  trên ???
 
 ***  Tinh thần (  nếu  tin có  đời  sau ) coi tiếp:
 
 **  Sự Sống, sự  chết ...
 **  Đời  sống  sau  khi  chết ....Bair Spalding 
 
Bao gồm nhiều chuỵện ma  ... chuyện người  chết  sống lại ,ghi  lại  thành sách ...( Mơlàng  đă  post  chuyện ma suốt 2 năm qua ... và Mơ  làng từng bị  ma  phá năm 1946,và  Mơlàng cũng đă "phá nhà" ma 1970 tại HN...đă post trong Commzro 2002)
 
<> - Nghe tranh luận về  chuyện ma , ghi âm  từ  cuốn Hành Tŕnh Về Phương Đông  < Journey to the East > Nguyên tác Giáo Sư Đại Học Oxford Bair Spalding  biên soạn. Sách xuất  bản lần đầu năm 1924. Nguyên Phong lược  dịch .
 
<> - Chuyện trích tù  Tibetian Book of the Death ...
 
<> - Chuyện Trích từ  cuốn To Those Who Mourn của Giám Mục Charles Leadbeater ( một  nhà thần học  nổi tiếng thế kỷ 20)
 
 
Đó  là  các  đề  tài,  nếu muốn nghe  , muốn tham gia  góp  ư kiến, xin mời và   click  vô  đây : >DIEN DAN< 
 
Muốn đọc  chuyện Ma  post  tuần này , click vô đây  :  Chuyen ma

LƯU  Ư :
 Khi vô  trang  DIỄN ĐÀN,  nếu không đọc  được chữ  Việt, th́ click BACK, (page  1  của   trang  Diễn Đàn : View >>>  Encoding >>> sang  font thích hợp, rồi  click  chữ post your comment  để  đọc  hay  viết  ...

***  Truyện HUYỀN BÍ : Tử thư Tây Tạng, Ai Cập...- Người  chết  sống lại kể những  ǵ  ...Trở  về  từ cơi  sáng...

>> Vô dây

 

Enter supporting content here